NÅR VI BEARBEIDER TEMA I BARNEHAGEN GJØR VI DET PÅ DENNE MÅTEN: 
  
Etter at tema er valgt, skaffer personalet seg teoretisk kunnskap om emnet for å ha omtrent 
samme bakgrunn og kunnskap ved videreformidling til ungene. 
Vi legger til rette slik at ungene får forskjellige opplevelser omkring temaet.
Teoretisk kunnskap som et grunnlag, deretter ulike erfaringer hvor alle ungenes sanser blir forsøkt stimulert.
Parallelt med innlæringen om et tema tegner vi.
Helt fra grunnleggende saklige studier til ungene slippes løs og maler, tegner, former fritt ut ifra inntrykkene de sitter igjen med
etter de erfaringene og faktakunnskapene vi har gitt dem. 
Vi mener at en slik måte og angripe temaet på gjør at ungene får grunnleggende erfaringer og uttryksmåter som gjør dem i stand til
å uttrykke seg og forstå.
De blir kreative i den forstand at en oppgave / et problem kan løses på ulike måter. I tillegg håper vi at vi med denne metoden kan gi 
verdifulle bidrag både til verbal- og bildespråket ("tegnespråke").
De yngste barna får sine egne male- og tegne tilbud. Vi ser at de trives med arbeidet når de får sitte sammen med 
de som er litt eldre og male og tegne på sin måte og sitt nivå. 
 male mini
 
 
 
c