FORETAKSVEDTEKTER for samvirkeforetaket Askeladden Barnehage SA, org.nr. 871454272

Vedtatt på årsmøte den 20. juni 2012, gjelder fra 1.1.2013, sist endret 27.mai 2014.

 1. Askeladden Barnehage SA, Lillehammer kommune
  Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Askeladden Barnehage SA.
  Foretaket har forretningskontor i Lillehammer kommune.

 2. Formål
  Askeladden Barnehage SA sitt formål er å eie og drive barnehage hvor medlemmene kan få barnehageplass. Barnehagen skal drives til det beste for medlemmene og deres barn. Barnehagen er livssynsnøytral.
  Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

 3. Samhandel

  Samhandelen omfatter medlemmers benyttelse av barnehageplass, som Askeladden Barnehage SA tilbyr, mot fastsatt månedlig betaling.

 4. Medlemskap
  Forutsetningen for å bli medlem av Askeladden Barnehage SA er at man har fått tilbud om barnehageplass, og akseptert tilbudet innen den frist som fremgår av tilbudsbrevet. Når man har akseptert tilbudet om barnehageplass aksepterer man samtidig medlemskap i samvirket. Medlemmene er da pliktige til å betale månedlige vederlag. Medlemmene skal innføres i et medlemsregister i samsvar med samvirkeloven.

  Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Imidlertid skal medlemmene betale et depositum, slik det fremgår av barnehagevedtektene.

  Medlemmene skal betale andelsinnskudd.

  Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

  Foretaket kan bruke skriftlig elektronisk kommunikasjon, herunder telefon og e-post, når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det, og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak. Sms kan benyttes til å gi kort informativ beskjed, som ikke er av vesentlig art.
  Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, henholdsvis til barnehagens mobiltelefon oppgitt i barnehagens informasjonsskriv eller barnehagens e-postadresse oppgitt barnehagens informasjonsskriv. Barnehagens informasjonsskriv blir delt ut når barnet begynner i barnehagen.

 5. Andelsinnskudd
  Medlemmene som får, og aksepterer, tilbud om barnehageplass i Askeladden Barnehage SA plikter å betale andelsinnskudd. Andelsinnskuddet betales ved opptak av nye medlemmer i samvirket. Det er medlemmene som betaler andelsinnskuddet. Medlemmene betaler ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 1000 fra den 1. juli 2013.

  Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

  Andelsinnskuddet forrentes ikke medlemmene. Rentene godskrives Askeladden barnehage SA.

Innen utmeldingsfristens utløp kan medlemmet få tilbakebetalt andelsinnskuddet, hvis medlemmet ønsker det.

 6. Leke og oppholdsareale.
  Leke og oppholdsareale: For barn under 3år 5,5 kvm. For barn over tre år 4 kvm.
 7. Dugnadsarbeid
  Askeladden Barnehage SA har krav om at medlemmene skal gjennomføre minimum ti timer med dugnadsarbeid hvert år, eventuelt frikjøp fra dugnad. Daglig leder sørger for å organisere dugnadsarbeidet, og holde oversikt over medlemmenes dugnadsinnsats.

  Målet med dugnadsarbeidet er å få en oversiktlig og rettferdig fordeling, og en effektiv gjennomføring av nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver som faller utenfor begrepet «et ordinært barnehagetilbud». Arbeider som raking av løv, mindre malingsarbeider og lignende faller utenfor dette begrepet, og er aktuelle dugnadsoppgaver som gjennomføres av medlemmene.
  Arbeid som naturlig faller inn under daglig leder og personalets oppgaver skal ikke gjøres av medlemmene, gjennom dugnadsarbeid.

 8. Utmelding/oppsigelse av barnehageplass
  Barnet meldes automatisk ut, og medlemskapet i samvirket opphører, den 30. juni det året barnet begynner på skolen, dersom ikke annet er avtalt med styret. Utmelding/oppsigelse av plassen etter den 1. mars medfører betaling ut barnehageåret. Juni er barnehageårets siste måned.
  Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldings-/oppsigelsesfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

  Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldings-/oppsigelsesfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.
  Innen utmeldingsfristens utløp kan medlemmet få tilbakebetalt andelsinnskuddet, hvis medlemmet ønsker det.
  Oppsigelsestiden er to måneder fra den første i måneden.Oppsigelse av plassen etter 1.mars medfører betaling ut barnehageåret dvs. ut juni dersom ingen har behov for den ledige plassen.Oppsigelsen må være skriftlig rettet til barnehagens daglige leder.

 9. Styret
  Askeladden Barnehage SA skal ha et styre bestående av tre andelsmedlemmer, hvorav en velges som styreleder, daglig leder og en ansatte representant, i tillegg til 2 varamedlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret. Denne oppgaven kan delegeres til andre i styret. Styrets leder er fast møteleder på styremøter. De ansatte velger sin representant.

  Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

  Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
  Barnehagen forpliktes ved underskrift av styrets leder, et styremedlem og daglig leder i felleskap. Styret kan meddele prokura.

 10. Styrets oppgaver
  Styret skal lede Askeladden Barnehage SA i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
  Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
  Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
  Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
  Styret skal godkjenne planer, eksempelvis årsplan for året, og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.
  Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
  Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
  Styret skal tildele og innløse andeler, samt utdele andelsbevis.
  Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket forøvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.
  Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
  Styret skal utarbeide en styreinstruks.
  Styret skal sørge for å finne nye styrerepresentanter blant medlemmene for rekrutering til styret, samt revisor, før innkalling til ordinært årsmøte sendes ut. Det skal komme frem av årsmøteinnkallingen hvem som er på valg, hvem som er foreslått inn i styret, og hvem som er foreslått som revisor.

 11. Styrets vedtak
  Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

  Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 12. Daglig Leder
  Askeladden Barnehages daglige leder ansettes av styret.
  Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
  Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.
  Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.
  Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
  Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.
  Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

 13. Årsmøte
  Årsmøtet er Askeladden Barnehage SA sitt øverste organ.

  Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni-måned hvert år, fortrinnsvis i maimåned.
  Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
  Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

 14. Innkalling til årsmøte
  Styret, ved styrets leder, innkaller skriftlig til årsmøte med minst to ukers varsel.

  Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, eventuelle sakspapirer, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

  Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

 15. Saker som skal behandles på årsmøtet
  I det ordinære årsmøtet skal følgende behandles:
  1. Godkjenning av innkalling og agenda
  2. Valg av Møteleder
  3. Valg av Referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har
  5. Gjennomgang av Askeladden Barnehage SA sin Årsrapport
  6. Styrets årsmelding
  7. Godkjennelse av årsregnskap
  8. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, herunder eventuelt avsetning til fonds.
  9. Budsjett for kommende år

  10. Fastsette honorar til styre og revisor

  11. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
  12. Valg av styreleder blant styremedlemmene

  13. Valg av revisor
  14. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
  15. Eventuelt forslag til oppløsning
  16. Andre saker som årsmøtet etter loven plikter å behandle
  17. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling
  18. Andre orienteringssaker
  19. Signering av protokoll

  Styret konstituerer seg selv med tanke på oppgaver og roller, med unntak av styrelederfunksjonen. Styreleder velges på årsmøtet ved særskilt valg.

 16. Stemmeregler for årsmøtet
  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antallet som møter opp når det er innkalt på korrekt måte og til korrekt tid. Det gis én stemme per andel, dvs. per barn.

  Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et annet medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

  En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

  Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

 17. Vedtektsendring
  Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 18. Egenkapital
  
Askeladden Barnehage SA skal alltid ha en forsvarlig egenkapital. Risikoen ved og omfanget av virksomheten er styrende for hva som er en forsvarlig egenkapital. Dennes størrelse fastsettes senest i april hvert år og legges fram for årsmøtet.

 19. Oppløsning og avvikling
  Oppløsning av Askeladden Barnehage SA besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

  Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

  Gjenværende midler utover dette, inkludert nettoformuen, skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

 20. Forholdet til Lov om Samvirkeforetak (Samvirkeloven)
  Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder Lov om Samvirkeforetak (Samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.